Connect with us

Bạn đang tìm kiếm gì ?

Kiến thức

1000 mẫu câu giao tiếp TIẾNG TRUNG cấp tốc cho người mới bắt đầu

Trong bài viết này, mình sẽ gửi tới các bạn 1000 mẫu câu giao tiếp TIẾNG TRUNG cấp tốc cho người mới bắt đầu, chỉ cần học thuộc được một nửa trong danh sách này là bạn đã có thể giao tiếp rất tốt với người Trung Quốc rồi. Bài viết này vô cùng hữu ích đối với các bạn đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan hay Trung Quốc

Trong bài viết này, mình sẽ gửi tới các bạn 1000 mẫu câu giao tiếp TIẾNG TRUNG cấp tốc cho người mới bắt đầu, chỉ cần học thuộc được một nửa trong danh sách này là bạn đã có thể giao tiếp rất tốt với người Trung Quốc rồi. Bài viết này vô cùng hữu ích đối với các bạn đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan hay Trung Quốc :

Mẫu câu số 1 :

你好 

Nǐ hǎo

Ní hảo

Chào bạn

 

Mẫu câu số 2 :

大家好

Dàjiā hǎo

Ta cha hảo

Chào mọi người

 

Mẫu câu số 3 :

早安

Zǎo ān

Chảo an

Chào buổi sáng

 

Mẫu câu số 4 :

早上好

Zǎoshang hǎo

Chảo sang hảo

Chào buổi sáng

 

Mẫu câu số 5 :

晚安

Wǎn’ān

Oản an

Chúc ngủ ngon

 

Mẫu câu số 6 :

谢谢

Xièxiè

Xia xịa

Cảm ơn

 

Mẫu câu số 7 :

对不起

Duìbùqǐ

Tuây pu chỉ

Xin lỗi

 

Mẫu câu số 8 :

没关系

Méiguānxì

Mấy quan xi

Không sao cả

 

Mẫu câu số 9 :

你姓什么?

Nǐ xìng shénme?

Nỉ xinh sấn mơ?

Bạn họ gì?

 

Mẫu câu số 10 :

请问, 您贵姓?

Qǐngwèn, nín guìxìng?

Chỉnh uân, nín cuây xinh?

Xin hỏi, quý danh của ngài?

 

Mẫu câu số 11 :

你叫什么名字?

Nǐ jiào shénme míngzì?

Nỉ cheo sấn mơ mính chự?

Bạn tên là gì?

 

Mẫu câu số 12 :

你说什么?

Nǐ shuō shénme?

Nỉ sua sấn mơ?

Bạn nói gì?

 

Mẫu câu số 13 :

你吃什么?

Nǐ chī shénme?

Nỉ trư sấn mơ?

Bạn ăn gì?

 

Mẫu câu số 14 :

你喝什么?

Nǐ hē shénme?

Nỉ khưa sấn mơ?

Bạn uống gì?

 

Mẫu câu số 15 :

你做什么工作?

Nǐ zuò shénme gōngzuò?

Nỉ chua sấn mơ cung chua?

Bạn làm công việc gì?

 

Mẫu câu số 16 :

你好吗?

Nǐ hǎo ma?

Ní hảo ma?

Bạn khoẻ không?

 

Mẫu câu số 17 :

我很好,你呢?

Wǒ hěn hǎo, nǐ ne?

Ủa hấn hảo, nỉ nơ?

Tôi rất khoẻ, còn bạn?

 

Mẫu câu số 18 :

我也很好

Wǒ yě hěn hǎo

Úa dể hấn hảo

Tôi cũng rất khoẻ

 

Mẫu câu số 19 :

你家有几口人?

Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?

Nỉ cha dẩu chí khẩu rấn?

Nhà bạn có mấy người?

 

Mẫu câu số 20 :

你是哪国人?

Nǐ shì nǎ guórén?

Nỉ sư nả cúa rấn?

Bạn là người nước nào?

 

Mẫu câu số 21 :

你来自哪里?

Nǐ láizì nǎlǐ?

Nỉ lái chư ná lỉ?

Bạn đến từ đâu?

 

Mẫu câu số 22 :

你是哪里人?

Nǐ shì nǎlǐ rén?

Nỉ sư ná lỉ rấn?

Bạn là người ở đâu?

 

Mẫu câu số 23 :

你今年多大?

Nǐ jīnnián duōdà?

Nỉ chin nén tua ta?

Bạn năm nay bao nhiêu tuổi?

 

Mẫu câu số 24 :

你哪年出生?

Nǐ nǎ nián chūshēng?

Nỉ nả nén tru sâng?

Bạn sinh ra năm nào?

 

Mẫu câu số 25 :

你做什么工作?

Nǐ zuò shénme gōngzuò?

Nỉ chua sấn mơ cung chua?

Bạn làm công việc gì?

 

Mẫu câu số 26 :

你在哪所学校上学?

Nǐ zài nǎ suǒ xuéxiào shàngxué?

Nỉ chai ná xủa xuế xeo sang xuế?

Bạn học tại ngôi trường nào?

 

Mẫu câu số 27 :

你在哪家公司上班?

Nǐ zài nǎ jiā gōngsī shàngbān?

Nỉ chai nả cha cung xư sang pan?

Bạn làm việc tại công ty nào?

 

Mẫu câu số 28 :

你有什么爱好?

Nǐ yǒu shénme àihào?

Nỉ dẩu sấn mơ ai khao?

Bạn có sở thích gì?

 

Mẫu câu số 29 :

你喜欢看书吗?

Nǐ xǐhuān kànshū ma?

Nỉ xỉ hoan can su ma?

Bạn thích đọc sách không?

 

Mẫu câu số 30 :

不好意思

Bù hǎoyìsi

Pu hảo i xự

Thật ngại quá

 

Mẫu câu số 31 :

现在几点?

Xiànzài jǐ diǎn?

Xiên chai chí tẻn?

Bây giờ mấy giờ?

 

Mẫu câu số 32 :

你又迟到了

Nǐ yòu chídào le

Nỉ dâu trứ tao lờ

Bạn lại đến trễ rồi

 

Mẫu câu số 33 :

你怎么了?

Nǐ zěnme le?

Ní chẩn mơ lờ?

Bạn làm sao vậy?

 

Mẫu câu số 34 :

我生病了

Wǒ shēngbìng le

Ủa sâng pinh lờ

Tôi bị ốm rồi

 

Mẫu câu số 35 :

我不干了

Wǒ bù gàn le

Ủa pú can lờ

Tôi không làm nữa

 

Mẫu câu số 36 :

我明白了

Wǒ míngbái le

Ủa mính pai lờ

Tôi hiểu rồi

 

Mẫu câu số 37 :

放手

Fàngshǒu

Phang sẩu

Buông tay ra

 

Mẫu câu số 38 :

天哪

Tiān na

Thiên na

Trời ơi

 

Mẫu câu số 39 :

不行

Bùxíng

Pu xính

Không được

 

Mẫu câu số 40 :

等一下

Děng yīxià

Tẩng í xa

Đợi một chút

 

Mẫu câu số 41 :

我同意

Wǒ tóngyì

Ủa thúng i

Tôi đồng ý

 

Mẫu câu số 42 :

好久不见

Hǎojiǔ bùjiàn

Háo chiểu pú chiên

Lâu rồi không gặp

 

Mẫu câu số 43 :

闭嘴

Bì zuǐ

Pi chuẩy

Im miệng

 

Mẫu câu số 44 :

让我来

Ràng wǒ lái

Rang ủa lái

Để tôi

 

Mẫu câu số 45 :

我回来了

Wǒ huílái le

Ủa khuấy lai lờ

Tôi trở về rồi

 

Mẫu câu số 46 :

我迷路了

Wǒ mílù le

Ủa mí lu lờ

Tôi lạc đường rồi

 

Mẫu câu số 47 :

我请客

Wǒ qǐngkè

Úa chỉnh cưa

Tôi mời

 

Mẫu câu số 48 :

您先

Nín xiān

Nín xiên

Mời ông đi trước

 

Mẫu câu số 49 :

跟我来

Gēn wǒ lái

Cân ủa lái

Đi theo tôi

 

Mẫu câu số 50 :

算了

Suàn le

Thôi bỏ đi

Đi theo tôi

 

 

Mẫu câu số 51 :

我饱了

Wǒ bǎo le

Úa pảo lờ

Tôi no rồi

 

Mẫu câu số 52 :

我饿了

Wǒ è le

Ủa ưa lờ

Tôi đói rồi

 

Mẫu câu số 53 :

我回来了

Wǒ huílái le

Ủa khuấy lai lờ

Tôi trở về rồi

 

Mẫu câu số 54 :

我保证

Wǒ bǎozhèng

Ủa pảo trâng

Tôi bảo đảm

 

Mẫu câu số 55 :

当然了

Dāngrán le

Tang rán lờ

Đương nhiên rồi

 

Mẫu câu số 56 :

我拒绝

Wǒ jùjué

Ủa chuy chuế

Tôi từ chối

 

Mẫu câu số 57 :

当心

Dāngxīn

Tang xin

Coi chừng

 

Mẫu câu số 58 :

注意

Zhùyì

Tru y

Chú ý

 

Mẫu câu số 59 :

猜猜看?

Cāi cāi kàn?

Chai chai khan?

Đoán thử xem?

 

Mẫu câu số 60 :

祝好运

Zhù hǎo yùn

Tru hảo uyn

Chúc may mắn

 

Mẫu câu số 61 :

你肯定吗?

Nǐ kěndìng ma?

Ní khẩn tinh ma?

Bạn chắc chắn không?

 

Mẫu câu số 62 :

由你决定

Yóu nǐ juédìng

Dấu nỉ chuế tinh

Do bạn quyết định đấy

 

Mẫu câu số 63 :

我会留意的

Wǒ huì liúyì de

Ủa khuây liếu y tợ

Tôi sẽ lưu ý chuyện đó

 

Mẫu câu số 64 :

我在赶时间

Wǒ zài gǎn shíjiāni

Ủa chai cản sứ chiên

Tôi đang vội lắm

 

Mẫu câu số 65 :

先生, 对不起

Xiānshēng, duìbùqǐ

Xiên sâng, tuây pu chỉ

Xin lỗi, thưa ông

 

Tin tài trợ

Tin tài trợ

Tin tài trợ

Bài học liên quan

Kiến thức

Trong bài viết này, mình sẽ gửi tới các bạn danh sách tổng hợp các kênh Youtube luyện nghe tiếng Trung hay nhất hiện...

Kiến thức

Học 10 trật tự đặt câu trong TIẾNG TRUNG một cách dễ hiểu và đầy đủ nhất, để bạn có thể đặt câu đúng...

Kiến thức

Bạn đang tìm hiểu về phương pháp học tiếng Trung Quốc nhưng không biết bắt đầu từ đâu, học như thế nào, học theo...

Kiến thức

Tiếng Trung Quốc hiện là ngôn ngữ phổ biến thứ hai trên thế giới và phổ biến nhất tại châu Á. Các quốc gia...

Kiến thức

Chào mừng các bạn đến với tiengtrungtainha.com trong bài hướng dẫn cách HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE trên ứng dụng Zoom. Học Online hiện nay...

Kiến thức

Bài viết này dành cho các bạn mới bắt đầu học TIẾNG TRUNG và đang tìm kiếm các kênh YOUTUBE hỗ trợ học nhanh...

Kiến thức

TIẾNG TRUNG hiện là một trong ngôn ngữ có số lượng người học đông đảo nhất thế giới với gần 2 tỉ người sử...

Kiến thức

Tiếng Trung hiện là một trong những ngôn ngữ được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới với hơn 1 tỉ người. Tiếng...

Tin tài trợ

error: Nội dung được bảo vệ !